Beleidsplan

Missie:

De SWOO is het wetenschappelijk instituut voor osteopathie in Nederland.

Visie:

Inventariseren en beschrijven van de huidige stand van zaken van de osteopathie in Nederland. Zorgdragen voor de wetenschappelijke onderbouwing van het vak osteopathie. Kwaliteitsverbetering van de osteopathie en de osteopathisch behandeling d.m.v.

 • Effect onderzoek
 • Genereren van data
 • Patiënt tevredenheid onderzoek
 • Aantonen kosten effectiviteit

Doelstellingen:

Er zijn doelstellingen die in het jaar 2015 gerealiseerd moeten zijn. Daarnaast zijn er doelstellingen die voortdurend nagestreefd worden maar niet per sé of alleen in 2015. Verdeeld in primaire en secundaire doelstellingen.

Primair voor 2015 :

 1.  Uitbrengen van een SWOO nieuwsbrief
 2. Opzetten en uitvoeren van een patiënt tevredenheidsonderzoek
 3. Afronden richtlijn HVT cervicaal en mogelijk dit jaar ook intieme zones
 4. Up to date brengen en houden data base om tot evidence based practice te komen

Ad 1.
Doelstelling van de nieuwsbrief is het onder de aandacht brengen van wetenschappelijke aspecten en onderbouwing van het vak osteopathie. De doelgroepen zijn osteopaten en externen zoals zorgprofessionals en beleidsmakers. Afhankelijk van aanbod en haalbaarheid wordt in eerste instantie gedacht aan een frequentie van 1 keer per 2 maanden.

Ad 2.
Er is een pilot uitgevoerd. Samen met het bedrijf Analyser, voor de data verwerking, wordt gestreefd naar het starten van het onderzoek in het eerste kwartaal.

Ad 4.

 • Verzamelen van wetenschappelijke literatuur.
 • Knowledge database waarbij er Problem Knowledge Couplers uitgewerkt kunnen worden.
 • Makkelijk toegankelijk maken van de literatuur voor de osteopaat.
 • Het onder de aandacht brengen van relevante literatuur aan de osteopaat middels nieuwsbrief.
 • Gepubliceerd krijgen van reeds gedaan, geschikt onderzoek.

Secundaire doelstellingen

 1. Omschrijving van het vak osteopathie.
 2. Ontwikkelen van een tool voor het bijhouden van resultaten in de osteopathisch praktijk.
 3. Onderzoek opstarten of uitvoeren.

Ad 1.

 • Een bijdrage leveren aan de CvA
 • Wetenschappelijke input leveren aan de opleidingen
 • Presentaties houden op congressen
 • Bijdrage leveren aan de wetenschappelijke inrichting van de opleidingen osteopathie
 • Ontwikkelen classificatie systeem om vervolgens data te kunnen verzamelen en effectiviteiten onderzoek te doen. Uitwerken classificatie systeem: diagnoses / osteopathisch disfunctie, onderzoekshandelingen (excel file) en behandeltechnieken. Integreren in dossier om data verzameling te kunnen doen.

Ad 2.

 • Middels het dossier automatisch bijhouden van resultaten. Ontwikkelen classificatie systeem om vervolgens data te kunnen verzamelen en effectiviteiten onderzoek te doen. Uitwerken classificatie systeem: diagnoses / osteopathisch disfunctie, onderzoekshandelingen (excel file) en behandeltechnieken. Integreren in dossier om data verzameling te kunnen doen.
 • Verzamelen van gevalideerde vragenlijsten voor specifieke aandoeningen
 • Software aanbieders benaderen voor het automatisch statistisch verwerken van de data.
 • Ontwikkelen van objectieve criteria voor het toetsen van de osteopathische handelingen

Ad 3.

 • Benaderen van wetenschappers en onderzoek instituten en hen enthousiasmeren voor onderzoek naar osteopathie. Nationale en Internationale contacten opbouwen en onderhouden.
 • Strategische allianties sluiten met onderzoeksinstituten, universiteiten en beroepsverenigingen die wetenschap bevorderen en onderzoek doen.
 • Benaderen andere beroepsgroepen voor het doen van onderzoek.
 • Fondsen werven.
 • Inventariseren welke indicaties zinvol zijn voor effect onderzoek .
 • Er zal een top 5 worden opgesteld met meest voorkomende indicaties voor osteopathie. Hiervoor worden de uitkomsten van de Benelux survey gebruikt.
 • Voor deze 5 indicaties zullen projecten worden bedacht, vervolgens worden mogelijke geldschieters benaderd voor de financiering van het project. Gedacht wordt aan :
  o ARBO
  o Verzekeraars
  o Patiënten vereniging
  o Privaat
 • Er moeten mensen worden gevraagd in de raad van toezicht, deze worden 1 tot 2 keer per jaar gevraagd beleidsstukken of plannen te beoordelen. Dit moeten liefst wetenschappers van naam zijn.
 • Thesis begeleiding, voor thesissen die passen in het beleid van de SWOO of onderdeel zijn van een groter opgezet onderzoek.