Nieuwsbrief De Osteopaat – maart 2018


SWOO-nieuwsbrief maart 2018

 

Openingsbericht

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2018. We streven er naar om dit jaar vier nieuwsbrieven uit te brengen met een samenvatting van de nieuwe literatuur. Ook in 2018 is het een doelstelling van de SWOO om literatuur te verzamelen die relevant is voor de osteopathie. Komt u interessante artikelen tegen, deel die dan met ons. Daarmee ondersteunen we alle collega’s in het nemen van onderbouwde beslissingen bij het behandelen van patiënten. Dit is de kern van evidence-based practice, waarbij de triage patiënt-osteopaat-evidence leidt tot een weloverwogen beslissing in de behandeling.

 

Veel leesplezier en hopelijk zien we u op ons Congres Migraine op 25 mei in Utrecht.

 

Sander Kales

 

Biomechanisch

Even slikken

Deze studie beoordeelt het effect van osteopathische manipulatie bij patiënten met slikklachten/‘brok in de keel’.

Vijftig patiënten werden gedurende drie weken twee keer per week behandeld. De behandeling bestond uit diafragma-releases, waaronder hyoid-release. Ook werden myofasciale mobilisaties ter hoogte van het SSB uitgevoerd. VAS, PROM en mobiliteit fungeerden als meetinstrument. De patiëntengroep met reflux als comorbiditeit liet een goede reactie op de behandeling zien. De patiënten die als comorbiditeit psychische klachten hadden reageerden het slechtst. De patiënten zonder comorbiditeit reageerden het best. Deze cohortstudie kende geen randomisatie. Ook waren de meetinstrumenten zwak. Toch concluderen de auteurs dat de behandeling effectief is, mits aan de juiste doelgroep gegeven.

Originele titel: Study the effect of osteopathic manipulation treatment in globus pharyngeus patients
Auteurs: N. Baisakhiya et al
Verschenen in: Int J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2017 Oct;3(4):957-961

 

Biomechanisch

Fysiotherapeuten omarmen osteopathisch denken

De auteurs zijn fysiotherapeuten die het biotensegrity-model ondersteunen en als een nieuw model zien.

De fysiotherapeuten doen dit vanuit een musculair oogpunt. Zij zien de ketens als visco-elastische myofasciale ketens, met een eigen sensomotorische innervatie. Vanwege deze polyarticulaire ketens moeten we het systeem zien als een globaal complex systeem en niet als een singulair linear systeem. Buckminster Fuller introduceerde het begrip tensegrity al in de jaren zestig. In jaren zeventig zagen de orthopeden Robbie en later Levin het musculoskeletale systeem als een biotensegrity-model. Binnen de osteopathie bestaat dit ketendenken al geruime tijd. Swanson schreef hierover in 2013 in de JAOA, waarbij hij benadrukte dat het om fascia gaat. Kortom, de osteopathische principes van het lichaam als eenheid worden zo langzamerhand ook in de fysiotherapie ingezien.

Originele titel: Biotensegrity and myofascial chains: A global approach to an integrated kinetic chain
Auteur: S.L. Dischiavi
Verschenen in: Medical Hypotheses 110 (2018) 90–96

 

Circulatoir

Lymfoedeem na mastectomie

Deze casestudie gaat over het effect van Osteopathische Manipulatieve Behandeling (OMB) op het lymfesysteem na een mastectomie.

Een 55-jarige vrouw had pijn, zwelling en een belemmering van haar ADL. Ze werd vijf weken lang twee keer per week behandeld. De OMB bestond uit diafragmatechnieken, aponeurose cervicaal release, Muscle Energy Techniques (MET), myofasciale release en drainage door pomptechnieken. Het littekenweefsel werd gemobiliseerd. Houding- en ademtraining werden gedaan en thuis voortgezet. Het resultaat was een afname van zwelling van 1878 naar 564 ml, zoals gemeten via een truncated cone method. Pijn, VAS en disfuncties van arm schouder en hand waren afgenomen, zoals gemeten via de DASH-vragenlijst en de QLQ-BR23. De conclusie is dat OMB effectief kan zijn bij lymfoedeem na een mastectomie.

Originele titel: Osteopathic manipulative treatment for post-mastectomy lymphedema: A case report
Auteurs: M. Goyal, K. Goyal, K. Narkeesh, A.J. Samuel, N. Arumugam
Verschenen in: International Journal of Osteopathic Medicine (2017), doi: 10.1016/j.ijosm.2017.10.002.

 

Circulatoir

Manifestaties van fibromyalgia

De hypothese in dit artikel is dat fibromyalgia (FM) een globaal pijnsyndroom is, veroorzaakt door chronische posturale idiopatische cerebrospinale hypertensie.

Het vullen van de zenuwwortel zorgt voor een compressie van de axons in hun omhulsel. Blaas- en darmklachten, gezichtspijn, hypertensie, normale druk hydrocephalus en symptomatische Tarlov-cysten vertonen vergelijkbare centrale en perifere neurologische symptomen en zijn mogelijk manifestaties van hetzelfde syndroom: FM.

Originele titel: Fibromyalgia and unexplained widespread pain: The idiopathic cerebrospinal pressure dysregulation hypothesis
Auteur: M. Hulens
Verschenen in: Medical Hypotheses 110 (2018) 150–154

 

Neurologisch

Behandeling van rhinitus en snurken

Osteopathische Manipulatieve Behandeling (OMB) van het sphenopalatine ganglion (SPG) wordt doorgaans gebruikt om rhinitus en snurken te behandelen. Het werkingsmechanisme is een toename van de faryngeale stabiliteit, zo wordt verondersteld.

Deze studie is een gerandomiseerde, cross-over dubbelblind cohortstudie waarbij de actieve manipulatie en een sham werden gegeven. Het betrof tien patiënten, waarvan negen geanalyseerd. Er werd een actieve en een shambehandeling gegeven met tussenpozen van 21 dagen. Meting gebeurde via Pharyngeal Critical Closing Pressure (Pcrit), lacrimatie via Schirmertest, pijnscore en andere sensaties tijdens de behandeling. Het resultaat was een toename van Pcrit bij de Osteopathic Manual Treatment (OMT)-groep. Ook werd er meer pijn en toename van lacrimatie ervaren. Het advies na deze studie is dat er een grotere groep onderzocht moet worden om het effect te kunnen generaliseren.

Originele titel: Upper airway stabilization by osteopathic manipulation of the sphenopalatine ganglion versus sham manipulation in OSAS patients: a proof-of-concept, randomized, crossover, double-blind, controlled study
Auteurs: Jacq et al
Verschenen in: BMC Complementary and Alternative Medicine (2017) 17:546

 

Neurologisch

Duizeligheid bestrijden

Bij een cohort met Benign-Paroxysmal-Positional Vertigo (BPPV) werd Osteopathische Manipulatieve Behandeling (OMB) toegepast.

Negentien patiënten kregen OMB, twaalf ontvingen een shambehandeling, met één behandeling per week gedurende vier weken. Na de eerste en de laatste behandeling werd de Dizziness Handicap Inventory (DHI) en een stabilometric platform gebruikt. Er waren significante resultaten te zien bij de behandelgroep.

Originele titel: Impact of osteopathic therapy on pro-prioceptive balance and quality of life in patients with dizziness
Auteurs: L. Papa, A. Amodio, F. Biffi, A. Mandara
Verschenen in: Journal of Bodywork & Movement Therapies (2017), doi: 10.1016/j.jbmt.2017.03.001

 

Neurologisch

Effecten van spinale manipulatieve behandeling bij lage rugklachten

Deze studie onderzocht of spinale manipulatieve behandeling (SMB) effect had op bloeddruk, baroreflex, systolische bloeddruk en hartritmevariabiliteit bij patiënten met lage rugklachten.

De nulhypothese was hier dat een SMB invloed zou hebben op de parasympatische cardiovasculaire autonome controle. 21 Patiënten met lage rugklachten werden gerandomiseerd in een sham- en een behandelgroep. Een numerieke pijnschaal (NPS), ECG en bloeddruk werden gemeten. HRV en baroreflex-activiteit van de behandelgroep verschilden significant van die van de shamgroep. De systolische bloeddruk en de pijn veranderden niet. De conclusie van de auteurs is dat cardiovasculaire controle een manier kan zijn om de gunstige effecten van de behandeling te kwantificeren en objectiveren. Kanttekening hierbij is dat dit voor de lokale regelkring van de HRV en de baroreflex geldt en niet voor de systemische parameters als pijn en bloeddruk.

Originele titel: Effect of spinal manipulative treatment on cardiovascular autonomic control in patients with acute low back pain
Auteurs: Younes et al
Verschenen in: Chiropractic & Manual Therapies (2017) 25:33

 

Neurologisch

Overactieve blaas en hersenactiviteit

Bij vrouwen met een overactieve blaas is sacrale neuromodulatie (SNM) toegepast, waarbij met een fMRI werd gekeken of er veranderingen waren in hersenactiviteit. 

Bij zes van de dertien patiënten was een complete fMRI-sequentie gemeten. In het algemeen nam de hersenactivatie toe met stimulatie. De activatie van de rechter inferieure frontale gyrus was stabiel. De insula werdt geactiveerd, maar de mediale en superior parietale lobuli werden gedeactiveerd. De conclusie is dat SNM de hersenen activeert. Voor de osteopaat is dit een bevestiging dat een sacrale behandeling ook mogelijk centrale effecten kan hebben, zoals in de cranio-sacrale osteopathie al decennia verondersteld wordt.

Originele titel: Real-Time Changes in Brain Activity During Sacral Neuromodulation for Overactive Bladder
Auteurs: B.C. Gill, J. Pizarro−Berdichevsky, P.K. Bhattacharyya, T.S. Brink, B.K. Marks, A. Quirouet, S.P. Vasavada, S.E. Jones, H.B. Goldman
Verschenen in: The Journal of Urology® (2017), doi: 10.1016/ j.juro.2017.06.074

 

Biopsychosociaal

We moeten beter communiceren

De communicatie tussen osteopaten en artsen is niet optimaal, blijkt uit onderzoek binnen de pediatrie in Quebec, Canada.

274 Artsen en 297 osteopaten in Quebec, Canada, die in de pediatrie werken, vulden een vragenlijst in. Nog eens tien artsen en elf osteopaten stemden in met een diepte-interview. De uitkomsten zijn weinig verrassend. De communicatie tussen artsen en osteopaten verloopt, ook als uitwisseling wenselijk is, vaak eenzijdig en bestaat doorgaans vooral uit doorverwijzingen. Artsen en osteopaten geven de voorkeur aan een geschreven doorverwijzing. Het gaat mis als informatie via de patiënt wordt overgedragen. Behalve dat artsen en osteopaten een ander idioom gebruiken, is er een gebrek aan feedback en interactie. De vraag is of er in de opleiding osteopathie meer aandacht zou moeten komen voor communiceren met artsen.

Originele titel: When, why, and how osteopaths and physicians communicate: Lessons learned from the results of a mixed methods study
Auteurs: Chantal Morin, Johanne Desrosiers, Isabelle Gaboury
Verschenen in: International Journal of Osteopathic Medicine, December 2017, Volume 26, Pages 3–9

 

Biopsychosociaal

Osteopathie bij chronische pijn verbetert ook de psyche

Aanhoudende pijn is een complex biopsychosociaal fenomeen dat we nog onvoldoende begrijpen. Deze review toont aan dat osteopathie het welbevinden van patiënten met depressie, angst en vermijdingsgedrag kan verbeteren.

Hoe tegen chronische pijnklachten wordt aangekeken, is in de laatste dertig jaar aanzienlijk veranderd. Was eerder een biomedische aanpak nog populair, nu worden oplossingen vaak in de biopsychosociale hoek gezocht. Steeds meer onderzoek bewijst dat osteopathie een rol kan spelen bij het behandelen van chronische pijn.

Voor deze review keken onderzoekers naar het effect van osteopathie bij depressie, angst, vermijdingsgedrag en het catastroferen van pijn. De onderzoekers onderzochten zeven databases (Medline complete, CINAHL, Cochrane Library, Psychinfo, Psycharticles, Web of Science and Scopus) op relevante primaire studies gedaan tussen 1980 en 2017. 16 Randomised Controlled Trials werden geselecteerd. Twee van de vijf rapporteerden een significant verschil bij depressie en angst, twee van de drie een significante reductie in angstvermijding, zes van de  zeven een significante verbetering van de gezondheid en drie van de vier een verbetering van de kwaliteit van leven. De onderzoekers noemen de bevindingen bemoedigend.

Originele titel: The effects of osteopathic treatment on psychosocial factors in people with persistent pain: A systematic review
Auteurs: Madalina Saracutu, Jaynie Rance, Helen Davies, Darren J. Edwards
Verschenen in: International Journal of Osteopathic Medicine, oktober 2017

 

Bio-energetisch metabool

Adviseer patiënten over gezonde voeding

Veel studenten die worden opgeleid tot osteopathisch arts in de Verenigde Staten weten te weinig van voeding om patiënten te kunnen adviseren, blijkt uit onderzoek van de American Osteopathic Association.

Bij 257 eerste- en tweedejaars studenten osteopathische geneeskunde werd de kennis van voeding getest. Dat gebeurde met een online quiz bestaande uit twintig multiplechoicevragen. Ook werd hen gevraagd of ze patiënten zouden durven adviseren over hun voedingspatroon. 56 procent voelde zich zeker genoeg om patiënten te adviseren over een gezond dieet. Maar slechts 12 procent was voldoende op de hoogte van recente voedingsadviezen. In aanvullende interviews bleek dat deelnemers zich bewust waren van het belang van goede voedingseducatie, maar dat velen hun eigen kennis overschatten.

Een op de drie Amerikanen is obees en naar schatting krijgt slechts één op de tien volwassen Amerikanen de aanbevolen hoeveelheid fruit en groente binnen. Het doorverwijzen naar een diëtist mislukt vaak doordat patiënten onvoldoende verzekerd zijn. The Do, de website van de American Osteopathic Association, geeft osteopaten vier adviezen:

  1. Vraag wat de patiënt de dag ervoor gegeten heeft
  2. Kijk naar het grotere plaatje en stel haalbare doelen
  3. Geef zelf het goede voorbeeld door gezond te eten
  4. Weet waar je patiënten naar kunt doorverwijzen.

 

Hier lees je die vier adviezen nog eens na.

Originele titel: Assessment of Nutrition Knowledge and Attitudes in Preclinical Osteopathic Medical Students
Auteurs: Emily J. Hargrove, MS; Darlene E. Berryman, PhD, RD, LD; Jennifer M. Yoder, MS, RD, LD; Elizabeth A. Beverly, PhD
Verschenen in: The Journal of the American Osteopathic Association, October 2017, Vol. 117, 622-633. doi:10.7556/jaoa.2017.119

 

Verder verschenen

Een overzicht van recent verschenen onderzoeken waaruit de redactie voor deze nieuwsbrief een selectie maakte:

Biomechanisch

 

Circulatoir

 

Neurologisch

 

 

 

 

 

Biopsychosociaal

http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2661133

 

Bio-energetisch metabool

 

Migraine

Circulatoir

  • Migraines linked to high sodium levels in cerebrospinal fluid

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171128091009.htm

 

Neurologisch

  • Why head and face pain causes more suffering

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171113123753.htm

  • Trigeminal long-term potentiation as a cellular substrate for migraine

http://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(17)30358-4/fulltext?rss=yes

 

Biopsychosociaal

 

Bio-energetisch metabool

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853