Nieuwsbrief De Osteopaat – december 2016


Nieuwsbrief De Osteopaat December 2016

 

Beste collega’s

Het is gelukt om voor het eind van het jaar nog een De Osteopaat nieuwsbrief uit te brengen. Opnieuw zijn er mooie artikelen gevonden die we weer in het model van vijf geplaatst hebben. Na het congres en het magazine dus weer een moment om dit model onder de aandacht te brengen. Verder brengen we voortaan niet alleen het nieuws maar ook een overzicht van recent verschenen artikelen rondom de verschillende thema’s.

 

We wensen je alvast een voorspoedig 2017.

Sander Kales

 

 

Biomechanisch

Aspecifieke nekpijn

Aspecifieke nekpijn wordt ervaren door mensen van alle leeftijden. Vaak blijft de exacte oorzaak van die pijn onduidelijk. Deze studie wil een set van relevante klinische criteria samenstellen die gelinkt zijn aan een bepaald dysfunctie-patroon.

Hierop kunnen therapeuten zich vervolgens baseren voor het bepalen van het dominante disfunctie-patroon dat aan de basis ligt van de nekpijn. Patiënten werden in dit onderzoek verdeeld in (sub-)groepen met elk hun eigen behandelstrategieën.

Een groep van tien experts bepaalden vijf verschillende dysfunctie-patronen: articulair, neurogeen, myofasciaal, centraal of sensomotorische controle. In een Delphi-studie, bestaande uit drie ronden, wordt door de Belgische en Nederlandse manuele therapeuten tot een set van klinische symptomen en onderzoeksbevindingen gekomen voor elk dysfunctie-patroon. Het herkennen van de klinische symptomen kan ervoor zorgen dat de correcte diagnose bij aspecifieke nekpijnen wordt gesteld en vervolgens de juiste behandelstrategie kan worden gevonden.

 

Titel: Subjective and clinical assessment criteria suggestive for five clinical patterns discernible in nonspecific neck pain patients. A Delphi-survey of clinical experts
Auteur: Vincent Dewitte, Wim Peersman, Lieven Danneels, Katie Bouche, Arne Roets, Barbara Cagnie.
Verschenen in: Manual Therapy

 

Bio-energetisch metabool

Onze circadiaanse klok

De functie van het immuunsysteem is sterk gelinkt aan onze circadiaanse klok. Verstoringen in ons bioritme worden geassocieerd met verschillende ontstekingsziektes zoals reumatoïde artritis (RA).

Studies uit de jaren ’60 lieten al zien dat onder andere IL6 concentraties en de mate van ochtendstijfheid van dag tot dag kunnen verschillen bij RA. Deze studie laat de relatie zien tussen de circadiaanse klok en de variatie in symptomen.

In deze studie zaten muizen twaalf uur in het licht en twaalf uur in het donker. Alle muizen werden geïmmuniseerd en daarna ofwel geïnjecteerd met collageen (testgroep) ofwel met saline (controlegroep). Op verschillende momenten is er een 4-punts scorelijst bijgehouden. De scores werden gedaan op 1) een ontstoken teen, 2) twee of meer ontstoken tenen, 3) opgezwollen poot en lichte ankylose, 4) forse zwelling van de poot en forse ankylose. De som van de scores bepaalt de mate van reactie.

In de testgroep werden ernstige ontstekingsbeelden gezien, waarbij de ontstoken poten in een lichte omgeving groter waren dan in een donkere omgeving. Niet alleen was er in de 12 uur van licht een grote variatie in circulerende cytokines (IL1, IL10, IFN en TNF), ook waren de cytokine-waarden hoger. Met andere woorden: in de 12 donkere uren werden ontstekingsmediatoren onderdrukt.
Daarnaast werd binnenin de gewrichten gezocht naar ritmische veranderingen in de ontstekingsreactie. Hierin werd een circadiaans ritme gevonden, door de activiteit van bepaalde cellen: fibroblast-like synoviocyten (FLS). Overdag werden hogere ontstekingswaardes gevonden dan in de 12 donkere uren. De FLS zijn de mediatoren die het circadiaanse ontstekingsprincipe verklaren. Wanneer muizen constant aan licht werden blootgesteld, was er geen onderdrukking meer van de ontsteking.

Bij chronische ontstekingsbeelden moet dus te allen tijde worden gedacht aan voldoende nachtrust in het donker. Het circadiaans ritme is hierin belangrijk gebleken, waarbij in het donker actief ontstekingen geremd worden.

Titel: The Circadian clock regulates inflammatory arthritis
Auteur: Laura E. Hand et al.
Verschenen in: The FASEB journal, september 26, 2016

 

Bio-energetisch metabool

Fibroblast growth factor 2 beïnvloedt emoties

Recente studies laten zien dat fibroblast growth factor 2 (Fgf-2) emoties en humeur kan beïnvloeden. Bij muizen blijkt verhoging van Fgf-2 in de hippocampus depressie en angst vermindert.

Een voorwaarde hierbij is wel dat de glucocorticoid receptoren actief zijn om de HPA-as te inhiberen. Het meest effectief is deze methode bij dieren met veel angst. Bij dieren die minder angstig waren, werkte Fgf2 minder effectief. Dit wordt toegeschreven aan de relatie met de HPA-as. Hierbij wordt de activiteit van glucocorticoid receptoren gezien als de detector van een bedreiging en de Fgf2 gezien als de inhibitor van angstgedrag. Samengevat betekent dit dat de HPA-as en Fgf2 mechanismes in de hippocampus gekoppeld zijn. Het is nog niet exact duidelijk hoe dit systeem werkt, maar vooralsnog betekent dit voor de osteopaat die angst en depressie wil beïnvloeden, dat een gezonde HPA-as noodzakelijk is voor inhibitie.

Titel: Fibroblast Growth Factor 2 Sits at the interface of stress and anxiety
Auteur: Cortney A. Turner, Stanley j. Watson and Huda Akil.
Verschenen in: Biological psychiatry, September 15, 2016.

 

Bio-energetisch metabool

Nieuwe voedingsrichtlijn

Deze studie stelt voedingsrichtlijnen voor, specifiek gericht op de tien meest voorkomende chronische ziekten. Het gaat dan om coronaire hartziekten, cerebrovasculair accident, hartfalen, diabetes, borstkanker, darmkanker, longkanker, chronisch obstructief longlijden, dementie en depressie.

Ook werd gekeken naar systolische bloeddruk, LDL cholesterol en lichaamsgewicht als voornaamste risicofactoren voor coronaire hartziekten en diabetes. Om chronische ziektes zoveel mogelijk te voorkomen zijn de auteurs tot een tiental richtlijnen gekomen. De voornaamste zijn: eet ten minste 200 gram groenten en fruit per dag en beperk de consumptie van rood en/of bewerkt vlees. Enkele porties zuivelproducten per dag zijn toegestaan, maar introduceer bij voorkeur ook 15 gram ongezouten noten per dag in je voedingspatroon. Vervang geraffineerde graanproducten door volle granen en geef de voorkeur aan plantaardige oliën of vloeibare vetten bij het koken. Eet ten slotte zeker één maal per week vis en drink drie koppen thee per dag. Verder kan men samenvattend stellen: kies voor een voedingspatroon dat zo veel mogelijk gebaseerd is op plantaardig voedsel en zo weinig mogelijk op dierlijk voedsel.

Titel: The 2015 Dutch food-based dietary guidelines
Auteur: D. Kromhout, C.J.K. Spaaij, J. de Goede en R.M. Weggemans voor the Committee Dutch Dietary Guidelines 2015.
Journal: European Journal of clinical nutrition.

 

Neurologisch

Tinnitus verbeteren in patiënten met cervicogene somatische tinnitus

Leidt multimodaal cervicale fysiotherapie tot een verbetering van tinnitus in patiënten met cervicogene somatische tinnitus?

Dit is een onderzoek naar de mogelijke relatie tussen halswervel pathologieën en somatische tinnitus. Alle patiënten (n = 40) kregen cervicale fysiotherapie gedurende 6 weken (12 sessies). Patiënten werden gerandomiseerd in een therapiegroep die onmiddellijk van start ging en een groep die pas na zes weken startte. Maatstaven waren de Tinnitus Functionele Index (TFI) en Neck Bournemouth Questionnaire NBQ-scores. Globaal Ervaren Effect (GPE) werd gedocumenteerd op alle meetmomenten, behalve bij de nulmeting. Bij zowel de groep die direct startte met de behandeling als de groep die zes weken later startte met de behandeling, namen scores van de TFI en NBQ-significant af (p < 0,04 en p <0,001). NBQ-scores bleven significant lager na de follow-up (p < 0.001). Onmiddellijk na de behandeling, vertoonde 53% aanzienlijke verbetering van tinnitus. Dit effect werd in ongeveer een kwart van de patiënten behouden bij de follow-up na zes weken. Gesteld kan worden dat cervicale fysiotherapie een positief effect heeft op de subjectieve tinnitus klachten bij patiënten met een combinatie van tinnitus en nekklachten. Verder onderzoek moet worden uitgevoerd om meer onderbouwing te krijgen over dit specifieke onderzoeksdomein.

Titel: Does multi-modal cervical physical therapy improve tinnitus in patients with cervicogenic somatic tinnitus?
Auteurs: August S. Michiels, P. Van de Heyning, S. Truijen, A. Hallemans, W. De Hertogh.
Verschenen in Manual Therapy, augustus 2016.

 

Neurologisch

Naar een beter begrip van het hart

De autonome sympathische controle van de hartfunctie is van groot belang om de ontwikkeling van levensbedreigende pathologieën beter te kunnen begrijpen. Goede kennis over de werking van de sympathische innervatie van het hart, is dus zeer belangrijk.

Omdat de preganglionaire neuronen specifieke hartregio’s zouden hebben als target, zou hier ook een specifiek functioneel effect uit voortvloeien. Recente resultaten tonen aan dat dorsale spinale koord-stimulatie een positieve invloed heeft op bepaalde functionele hartpathologieën. Binnen het osteopatische werkveld zou men ook de vraag kunnen stellen of dergelijke osteopatische technieken een positieve invloed kunnen uitoefenen op de functionaliteit van het hart. Bij de behandeling van functionele hartproblematiek binnen de osteopathie denkt men dan vooral aan de volgende regio’s: de segmenten T1-T6, flexibiliteit van de borstkas, de diafragmale regio en C0-C1. Er moet nog veel onderzoek verricht worden om een goede basiskennis van de sympathische innervatie van het hart onder de knie te krijgen.

Titel: The sympathetic innervation of the heart: Important new insights
Auteurs: J.H. Coote, R.A. Chauhan.
Verschenen in: Autonomic Neuroscience, August 2016.

 

Neurologisch

De pijnregulerende eigenschappen van orexine en hypocretine neuronen

In deze studie heeft men gebruik gemaakt van temporele gecontroleerde ablatie van de orexine-neuronen om de fysiologische rol van deze neuronen tijdens pijnbeleving in kaart te brengen.

Tijdens de beleving van pijn vindt er een gecorreleerde activatie plaats van de orexine-neuronen. Dit heeft men in kaart gebracht door middel van fotometrie bij muizen. Activatie van de orexine-neuronen zorgde voor een verlaagde pijnbeleving tijdens het toedienen van schadelijke mechanische, thermische en chemische stimuli. Selectieve ablatie van deze neuronen zorgde voor een verhoogde pijnbeleving van éénzelfde stimuli. Voor de osteopaat is het van belang om een goede basiskennis fysiologie te bezitten van de pijnregulerende systemen in het menselijke lichaam. Pijn is en blijft nog steeds de hoofdreden om een osteopaat te consulteren. Zie ook onderstaande, gelijkend onderzoek naar orexine bij muizen.

Titel: The integrative role of orexin/ hypocretin neurons in nociceptive perception and analgesic regulation
Auteurs: Ayumu Inutsuka, Akira Yamashita, Srikanta Chowdhury, Junichi Nakai, Masamichi Ohkura, Toru Taguchi, Akihiro Yamanaka.
Verschenen in: Scientific Reports, juli 2016.

 

Neurologisch

Pijnregulerende eigenschappen van orexine-neuronen (2)

Onderzoek op muizen waarbij een link werd gezocht tussen de pijnbeleving en de activiteit van de orexine-neuronen. Artificiële activatie van de orexine-neuronen zorgde voor een significante afname in pijngerelateerd gedrag.

Muizen waarbij orexine-neuronen leken te ontbreken, reageerden responsiever op pijn dan muizen in de controlegroep. De essentie van dit artikel voor de osteopathie is een betere kennis verwerven van het functioneren van deze neurale weg.

Titel: Neuronal activity shows link between wakefulness, fight-or-flight response in mice
Auteurs: Nagoya university
Verschenen in: Science News, July 15, 2016.

 

Neurologisch

Stimuleren van de nervus vagus

Dit onderzoek toont aan dat de zogenaamde “inflammatoire reflex” beïnvloedt kan worden door stimulatie van de nervus vagus. Op deze wijze daalt de cytokine-productie en nemen de ontstekingsverschijnselen ter hoogte van de betreffende gewrichten af.

Aan dit onderzoek namen 18 patiënten deel die leden aan de actieve vorm van reumatische artritis (RA). Allen vertoonden nadien een significante vermindering van de desbetreffende ontstekingsverschijnselen ter hoogte van de gewrichten. Eveneens werd een apparaatje ingepland die de nervus vagus stimuleert bij epilepsiepatiënten. Dit zorgde voor een inhibitie van de tumor necrosis factor (TNF) en interleukine (IL-1Beta en IL-6) productie in de perifere bloedbaan. De ontdekking van deze zogenaamde “inflammatoire reflex” biedt een kans voor het ontwikkelen van een neuromodulerende therapie. Hierbij zou men de immuuncel-functie kunnen reguleren door zich te richten op een specifieke neurale weg die de cytokine-productie doet afnemen. In combinatie met osteopathie zou deze wijze van behandelen de levenskwaliteit van patiënten kunnen vergroten.

Titel: Vagus nerve stimulation inhibits cytokine production and attenuates disease severity in rheumatoid arthritis
Auteurs: Frieda A. Koopman, Sangeeta S. Chavan, Sanda Miljko, Simeon Grazio, Sekib Sokolovic, P. Richard Schuurman, Ashesh D. Mehta, Yaakov A. Levine, Michael Faltys, Ralph Zitnik, Kevin J. Tracey, Paul P. Tak, Ruslan Medzhitov.
Verschenen in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), juni 2016.

 

Neurologisch

OMT bij darmoperaties

Osteopathie is al eerder effectief gebleken na darmoperaties. Zo bleken patiënten die OMT na een darmoperatie ontvingen, sneller ontslagen te worden. Dit waren kleinere studies. Deze studie wil met een randomized controlled trial (RCT) model onderzoeken of osteopathie mogelijk en veilig is.

Twintig deelnemers werden onderverdeeld in twee gelijke groepen. Beide groepen ontvingen behandeling vanaf dag één na de operatie tot en met dag vijf. De controlegroep kreeg standaard zorg, wat bestond uit pijnmedicatie en laxeermiddelen. Daarnaast moesten patiënten 20 minuten per dag fysiotherapeutische oefeningen doen. De OMT-groep kreeg daar bovenop 30 minuten OMT. De behandeling bestond uit 3 technieken:
1. 10 minuten point of balance in het colon
2. 10 minuten Neurale inhibitie voor intestinaal stelsel
3. 10 minuten CV4
De uitkomst van deze studie is dat osteopathie goed te verdragen is voor patiënten die net geopereerd zijn. De OMT groep scoorde significant beter op de pijnschaal. Er moeten grotere onderzoeken gedaan worden om te zien of er meer significante verschillen aangetoond kunnen worden op bijvoorbeeld eerste flatus, stoelgang, braken en lengte van ziekenhuisverblijf.

Titel: Randomised controlled pilot trial on feasibility, safety and effectiveness of osteopathic manipulative treatment following major abdominal surgery
Auteur: Pascal Probst et al.
Journal: International journal of osteopathic Medicine (2016), 20, 31-40

 

Neurologisch

Onderzoek naar complex regionaal pijn syndroom

Complex regional pain syndrome (CRPS), ook wel Sudeck atrofie genoemd, is een ernstig pijnsyndroom gekenmerkt door sensorische, motorische en autonome abnormaliteiten die bandvormig uitstralen, voornamelijk in de extremiteiten.

Het onderliggende mechanisme is complex maar wordt nu gezien als een interactie tussen perifere en centrale pathofysiologische processen. In het initiële stadium zijn sympathische reflexen aangedaan waardoor de bloedvaten een verhoogde gevoeligheid verwerven voor bepaalde hormonen en neurotransmitters. De nociceptoren raken overgevoelig. Bovendien verandert de PH in de weefsels door een verminderde zuurstofvoorziening en nemen pro-inflammatoire proteïnen toe, zodat zowel een klassieke als neurogene inflammatie ontstaat. Ter hoogte van het ruggenmerg ontwikkelen zich vervolgens secundaire hyperalgesie, allodenie en geactiveerde glia cellen die samen voor een toegenomen pijnoverdracht zorgen.

De behandeling bestaat uit een combinatie van educatie, medicatie, psychologische ondersteuning, fysiotherapie en eventueel medische interventies zoals ruggenmerg stimulatoren, een sympathisch blok of andere. Hoewel er weinig bewijs is voor de effectiviteit van fysiotherapie bij CRPS, blijft ze belangrijk aangezien een betere manier van behandelen uitblijft.

Titel: Complex regional pain syndrome
Auteurs: Maria GalveVilla, Bjarne Rittig-Rasmussen, Lene Moeller Schear Mikkelsen, Anne Groendahl Poulsen.
Journal: Manual Therapy

 

Neurologisch

Spanningshoofdpijn

Tension type headache (TTH) is de meest voorkomende vorm van primaire hoofdpijn volgens de International Headache Society (IHS). Met dit onderzoek willen de auteurs in kaart brengen welke therapievorm het beste werkt.

Deze vorm van hoofdpijn heeft een socio-economische impact en beïnvloedt vaak de kwaliteit van leven, vooral in de chronische vorm. HVLA-technieken zijn al waardevol gebleken, gemeten naar intensiteit, frequentie en duur van TTH. Ook werd al eens onderzocht dat articulaire en soft tissue manuele behandelingen een positief effect hebben op angst en depressie bij TTH. Dit werd echter in methodologisch gebrekkige studies gevonden. Auteurs onderzochten welke therapievorm het beste werkt en deden daarbij ook een follow-up na een maand.

Ze onderzochten het effect van drie manuele therapie-behandelingen in vier weken tijd op het effect van tension type headache (TTH) en aanverwante klachten, zoals depressie en angst. Er werden 4 groepen gemaakt. Groep 1 onderging suboccipitale soft tissue behandeling (ST). Groep 2 werd articulair behandeld (AT). Groep 3 kreeg de combinatie van ST en AT en groep 4 diende als controlegroep. Het effect van manuele therapie is matig bij alle behandelde groepen. Manipulatieve technieken bleken wel van de 3 groepen het best te werken. Daardoor worden articulaire en manipulatieve technieken aanbevolen om TTH gerelateerde klachten als angst en depressie te behandelen.

Titel: Efficacy of manual therapy on anxiety and depressionin patients with tension-type headache a RCT
Auteur: Gemma Victoria Espi-Lopez et al.
Journal: International journal of osteopathic Medicine

 

Neurologisch

Het vreemde voorval van oor en hart

Het oor en het hart hebben een gemeenschappelijke connectie, namelijk de auriculaire tak van de n. vagus (ABVN). De ABVN innerveert de meatus acousticus externus, cyma concha regio en tragus. Het betreft een cutane zenuw die middels elektrische stimulatie een vervanging kan zijn voor de ingrijpende chirurgische n. X stimulatie.

Elektrische stimulatie van de n.X (VNS) wordt succesvol gebruikt tegen onder andere epilepsie en depressies (Groves and Brown, 2005; Morris and Mueller 1999). Daarnaast daalt bij dieren de ventriculaire fibrillatie door VNS (Brack et al., 2013). Met name op het vlak van neurologische en psychiatrische klachten wordt VNS toegepast, maar door de ingrijpende therapeutische handeling is er interesse ontstaan voor transcutane stimulatie (tVNS).

Cardiale effecten tVNS
Er zijn verschillende studies gedaan met tVNS. Daarbij werden verschillende resultaten gevonden. De effecten van dierenstudies zijn hier opgesomd:
– inhibitie atrium fibrillatie;
– verbeteren cardiale functies;
– cardiale fibrose verzacht;
– dalen van ontstekingskenmerken;
– dalen van noradrenaline in plasma;
– dalen van orthosympathische activiteit.

Er zijn ook enkele studies bij mensen gedaan. Zamotrinsky et al. (2001) heeft patiënten met angina pectoris en coronair pathologie middels electro-acupunctuur 15 minuten per dag, 10 dagen lang behandeld. Hierbij was een duidelijke reductie te zien van angina en verbeterde de klinische setting voor en na operatie. Popov et al. (2013) gebruikte elektrodes op het oor, 10 dagen lang, bij mensen met coronaire pathologie. 62,5% had een significante daling in angina-aanvallen. Stavrakis et al. (2015) toonde aan dat 1 uur lager VNS onder narcose atriale fibrillatie significant verminderde, ontstekingskenmerken namen af. Bij mensen met chronisch hartfalen met linker ventrikel dysfunctie nam de afstand op de 6 minuten wandeltest significant toe. Verder is er recent onderzoek gedaan bij elektrische stimulatie van de tragus waarbij heart rate variability HRV significant verhoogde (Clancy et al., 2014).

Verklarend mechanisme
Functionele MRI laat zien dat er bij elektrische stimulatie van de cyma concha een activatie van de klassieke vagus is. Daarnaast worden de ipsilaterale nuclus tractus solitarius (NTS), bilaterale spinale n. V kernen, locus coeruleus, dorsalis raphe, contralaterale parabrachale regio’s, amygdale en nucleus accumbens geactiveerd (Frangos et al., 2015). De connectie tussen de ABVN en NTS is belangrijk voor de cardiovasculaire effecten. Bepaalde NTS neuronen ontvangen informatie vanuit baroreceptoren, die projecteren naar de nucleus dorsalis vagus en nucleus ambiguus (Deuchars et al., 2000). Hier bevinden zich cardio-inhibitoire neuronen (Izzy et al., 1993). Vanuit de NTS kan een inhiberend signaal naar de ventrolaterale rostale medulla gegeven worden. Dit verklaart het dalen van de sympathische activiteit. Er is meer onderzoek nodig om te zien of dit een volwaardige therapeutische handeling kan worden.

Titel: The strange case of the ear and the heart: The auricular vagus nerve and its influence on cardiac control
Auteur: Aaron R. Murray et al.
Journal: Autonomic neuroscience: basic and clinical 199 (2016) 48-53.

 

Biopsychosociaal

Een overzicht van verzekeringen en regelgeving rapporten

De NRO van Groot-Brittannië heeft in 2013 en 2014 elke klacht die zij binnen kregen onderzocht. In 2013 werden er 203 klachten gerapporteerd. In 2014 waren er 257 klachten. Het doel van dit onderzoek was om te leren van de klachten.

De osteopathie beroepsaansprakelijkheidsverzekering, het osteopathie register en de professionele representatieve organisatie in Groot-Brittannië verzamelden gegevens over: gedrag, klinische zorg, strafrechtelijke veroordelingen en aanvullende therapie. De meeste problemen waren gerelateerd aan de patiënt-zorgverlener communicatie en de toepassing van de behandeling. Meer onderzoek moet worden uitgevoerd om de kwaliteit van de osteopathische behandeling te verzekeren voor de toekomstige generatie, zeker met betrekking tot de communicatie en de toepassing van effectieve osteopathische technieken.

Titel: What can osteopaths learn from concerns and complaints raised against them? A review of insurance and regulator reports
Auteurs: Dawn Carnes.
Verschenen in: International journal of osteopathic medicine, national council for osteopathic research, July 2016.

 

Biopsychosociaal

Meditatie en vakantie hebben bewezen effect op ons welbevinden

Yoga en meditatie worden al geruime tijd geprezen omwille van hun heilzame effecten op chronische stress en vitaliteit. Aan de hand van biomarkers in het bloed en een vragenlijst zette deze studie de effecten van meditatie af tegen een doorsnee vakantieperiode van één week.

In een gerandomiseerd controle onderzoek werden 102 vrouwen (niet ervaren in meditatie) verdeeld over twee groepen: één die een volle week mediteerde en één die zich naar eigen goeddunken ontspande. Beiden werden vervolgens vergeleken met een groep proefpersonen die ervaring had met mediteren.

De bloedresultaten toonden in beiden groepen een significante verbetering aan van de immuunrespons: acute wondheling, inflammatie en stress-respons. In de groep van ervaren beoefenaars werd zelfs een verhoogde telomerase enzyme activiteit gevonden, wat een parameter is voor de cellulaire gezondheid en een reflectie is van de verouderingsprocessen. Ten slotte geven ook alle groepen zowel na één maand als na tien maanden meditatie een groter welzijnsgevoel aan.

Titel: Meditation and vacation effects have an impact on disease-associated molecular phenotypes
Auteur: ES Epel, E Puterman , J Lin, EH Blackburn, PY Lum, ND Beckmann, J Zhu, E Lee , A Gilbert, RA Rissman, RE Tanzi en EE Schadt.
Journal: Translational Psychiatry

 

Overig

Behandeling van postpartum pijnen

Postpartum pijnen komen vaak voor en op verschillende locaties. Deze surveystudie onderzoekt de effecten van osteopathische behandelingen op postpartum pijnen, de locatie/kwaliteit en timing van de pijnen en het verschil tussen een vaginale bevalling en een keizersnede.

Veel onderzoek is al verricht naar het effect van conventionele behandelingen (NSAID’s, opoiden, ice/cold packs). Negenenvijftig vrouwen die korter dan 48 uur ervoor waren bevallen, werden osteopathisch onderzocht en behandeld. Voor en na de behandeling werd de vrouwen gevraagd de bovengenoemde parameters te evalueren aan de hand van de McGill Questionnaire.

De meeste dysfuncties werden gevonden in de overgangszones van de rug, het sacrum en de onderste extremiteiten. Bij meer dan de helft van de vrouwen werd eveneens een hoogstand van het diafragma gezien. De patiënten rapporteerden een significante afname van hun pijnen onmiddellijk na de behandeling. Sommigen gaven zelfs een volledige afname van hun pijn aan. De resultaten bevestigen dat het zinvol en effectief is osteopathisch te behandelen bij postpartum pijnen, zowel na een vaginale bevalling als na een keizersnede. Er was bij deze studie echter geen controlegroep. Derhalve kan er geen conclusie worden getrokken over het daadwerkelijke effect.

 

Originele titel: Efficacy of Osteopathic Manipulative Treatment for Management of Postpartum Pain
Auteur: Victoria Hastings, MPH, OMS IV; Adrienne Marie McCallister, DO; Sarah A. Curtis, DO; Roseanna J. Valant, DO; en Sheldon Yao, DO.
Verschenen in: The Journal of the American Osteopatic Association.

 

Verder verschenen:

Biomechanisch (Fascia)

“Measurement helps craniofacial surgeons better evaluate children with skull deformity”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160926221437.htm

 

Osteopathic Manipulative Treatment as a Useful Adjunctive Tool for Pneumonia

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4173698/

 

“Visceral Manipulation and Endometriosis

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360859216301966

 

Dopamine, facial recognition connected, shows study”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161003093240.htm

 

Is thoracic spine posture associated with shoulder pain, range of motion and function? A review”

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1356689X16306877

 

criteria suggestive for five clinical patterns discernible in nonspecific neck pain

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1356689X16306841

 

Does multi-modal cervical physical therapy improve tinnitus in patients with cervicogenic tinnitus?

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1356689X16307007

 

“Do subjects with acute/subacute Temporomandibular Disorder have associated cervical impairments

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1356689X16307081

 

Evidence-based clinically-informed manual therapy clinical reasoning for headache management”

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1356689X16300303

 

“Mechanical deformation of posterior thoracolumbar fascia after myofascial release in healthy men”

http://www.manualtherapyjournal.com/article/S1356-689X(16)30756-1/fulltext?rss=yes

 

“The quantity and quality of CAM practice guidelines on herbal, acupuncture and spinal manipulation”

http://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-016-1410-8

 

 

Circulatie (arterieel, veneus, lymfe)

“Placenta in maternal-fetal resource allocation

http://www.pnas.org/content/113/40/11066.short?rss=1

 

“Link between heart and blood cells in early development”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161007120621.htm

 

“This soliton is about you: A model for angiogenesis”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161005141540.htm

 

“Hypothyroidism symptoms linger despite medication use, normal blood tests”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161012132038.htm

 

“The presence of respiratory disorders in individuals with low back pain: A systematic review”

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1356689X16306907

 

“Muscles have circadian clocks that control exercise response”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161020144129.htm

 

“Therapeutic and pathological roles of fibroblast growth factors in pulmonary diseases”

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dvdy.24468/abstract;jsessionid=7D6197CAF543A9E703743F30D934CBAF.f04t03

 

Metabool (immunologisch, endocrien, nutriënten, bioenergetisch)

“Where you live shapes your immune system more than your genes”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160929132450.htm

 

Suffering from headaches? You may be at increased risk for a thyroid condition”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160927114603.htm

 

“Old fashioned roller coasters can help patients pass kidney stones”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160926223521.htm

 

“The spice of life: Cinnamon cools your stomach”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160926222306.htm

 

“Urinary incontinence: Making sense of the urinary microbiota in clinical urology”

http://www.nature.com/nrurol/journal/v13/n10/full/nrurol.2016.182.html

 

Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease”

http://www.nature.com/nm/journal/v22/n10/full/nm.4185.html

 

“5 Ways Yeast Will Help Save Lives

http://blogs.discovermagazine.com/crux/2016/10/06/5-ways-yeast-will-help-save-lives/#.WCLy9vnhBPY

 

“Efficacy and Safety of a Natural Remedy for the Treatment of Gastroesophageal Reflux

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2016/2581461/

 

Vitamins A and C help erase cell memory”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161012132810.htm

 

New evidence that hormone levels measured in hair can affect IVF success by almost 1/3

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161018094120.htm

 

“Sleep loss tied to changes of the gut microbiota in humans”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161025114118.htm

 

“Nutrition: Searching for the immunological basis of wheat sensitivity”

http://www.nature.com/nrgastro/journal/v13/n11/full/nrgastro.2016.153.html

 

Neurologisch (autonoom, centraal en perifeer zenuwstelsel)

“Ancient brain area controls eye movements https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160926222108.htm

“Human neurons continue to migrate after birth”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161006143610.htm

 

“Brain diseases manifest in the retina of the eye”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161003101335.htm

 

“The bigger your brain, the longer you yawn.”

http://blogs.discovermagazine.com/seriouslyscience/2016/10/06/animals-with-bigger-brains-have-longer-yawns/#.WCLyyvnhBPY

 

“Humans May Not Be Able to Live Past 125”

http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2016/10/05/human-live-125-limit-lifespan/#.WCLzM_nhBPY

 

“Astroglia zip the two halves of the brain together”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161011133912.htm

 

Migraine sufferers have more nitrate-reducing microbes in their mouths”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161018132608.htm

 

“Visits to pediatric emergency departments for headache pain in children are on the rise

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161021122150.htm

 

Easing labor pain may help reduce postpartum depression in some women”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161026113938.htm

 

“Complex regional pain syndrome”

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1356689X16306804

 

“Complex regional pain syndrome: Measurement matters

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1356689X16306919

 

“Placebo sweet spot for pain relief identified in brain”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161028090142.htm

 

 

Biopsychosociaal

Does meditation keep emotional brain in check?”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161003120720.htm

 

Virtual reality study finds our perception of our body and environment affects how we feel”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161013154825.htm

 

“Tai chi can help relieve chronic neck pain, study shows”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161013130106.htm

 

You fingers show your athletic potential and anxiety”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161012095619.htm

 

“Family stressors and traumatic childhood experiences linked to ADHD diagnoses in children”

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161011130010.htm

 

Traumatic stress, neural self and the spiritual mind”

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810016302896

 

Depression’s physical source discovered

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161018094125.htm

 

Overige:

“Nocturia: aetiology and treatment in adults”

http://www.nature.com/nrurol/journal/v13/n10/full/nrurol.2016.134.html

 

 

NVO
Janssoniuslaan 32
3528 AJ Utrecht

 

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853